Untitled Document
หมวดหมู่ :
17-10-64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ต เ
เข้าชม : 3 ครั้ง

15-10-64 การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันท
เข้าชม : 3 ครั้ง

14-10-65 กิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัว "การเลี้ยงดูลู
เข้าชม : 3 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
เข้าชม : 24 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
เข้าชม : 21 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
เข้าชม : 22 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
เข้าชม : 21 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
เข้าชม : 23 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เข้าชม : 24 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
เข้าชม : 31 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
เข้าชม : 30 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เข้าชม : 22 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
เข้าชม : 24 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
เข้าชม : 25 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เข้าชม : 22 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
เข้าชม : 24 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เข้าชม : 23 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
เข้าชม : 21 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
เข้าชม : 27 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
เข้าชม : 28 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
เข้าชม : 29 ครั้ง

22-09-64 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เข้าชม : 26 ครั้ง

20-09-64 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา
เข้าชม : 23 ครั้ง

15-09-64 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา
เข้าชม : 31 ครั้ง

13-09-64 มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
เข้าชม : 34 ครั้ง

13-09-64 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2
เข้าชม : 35 ครั้ง

10-09-64 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
เข้าชม : 31 ครั้ง

09-09-64 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา ประจำปี 2564
เข้าชม : 39 ครั้ง

08-09-64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาเทศ
เข้าชม : 50 ครั้ง

03-09-64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส
เข้าชม : 39 ครั้ง

02-09-64โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
เข้าชม : 38 ครั้ง

30-08-64 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท
เข้าชม : 46 ครั้ง

14-08-64 การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั
เข้าชม : 55 ครั้ง

11-08-64 มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ CI : COMMUNITY
เข้าชม : 69 ครั้ง

11-08-64 ร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เข้าชม : 54 ครั้ง

06-08-64 การแถลงข่าวเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ CI
เข้าชม : 59 ครั้ง

27-07-64 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเก
เข้าชม : 61 ครั้ง

20-07-64 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนฯ
เข้าชม : 240 ครั้ง