: งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องแผนดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปภาษี 2564 ครั้งที่ 2
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)และ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2)ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารขุด ประจำปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องบัญชีรรคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ตามกฎหมายอาคารชุด ประจำปี 2564 )
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องบัญชีห้องชุด
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)และบัญชีรคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดส่งข้อมูลบัญชีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องแจ้งรายละเอียดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่กา
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่กา
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องกำหนดระยะสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อชำระภาษี 2564
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่ 3

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>