: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง โดยวิธีคัดเลือก
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บบ 6754 พะเยา ป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศในงานสารบรรณกองช่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9264 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)รถยนต์ทะเบียน กจ 7868 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น กองสาะารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (ป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด แท่นบรรยายทรงโรมัน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน บบ 6754 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80-9266 พะเยา กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>