สำนักปลัดเทศบาล


  
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    

นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกรชำนาญการ
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 

 

 

 
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางสาวพรรณทิวา  เงินเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  
 
นางรุ่งนภา  ผัดดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

 

 
นายเอกลักษณ์  ธรรมใจอุด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

พันจ่าเอกทศพร  พลเศษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นางสุภาพร บุญเจ็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นางสาวจิณณะ  ทิพดากาญจน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายธุรการ


นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

 

 

 

 

 

 

นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
 
นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางจงกลณี  เก่งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวอังคนางค์ กันธะคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
 
 
นายเกรียงไกร  อดิศัยสกุล
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  นางสาวจริยา  เมืองคำบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  
นายธนภัทร  เงินเย็น
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายปิยพงศ์ ทินนา
คนงานทั่วไป
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
พนักงานขับรถยนต์
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
นายกิตติฉัตร  สอนสุภาพ
พนักงานดับเพลิง
 

นายสมบูรณ์  อินต๊ะวงค์ษา
พนักงานดับเพลิง
 

นายพลอธิป  ทิพย์วงค์
พนักงานดับเพลิง

 
นายสมาน  เผ่าเต็ม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเดชา  จักรจุ่ม
พนักงานขับรถดับเพลิง
 

นางสาวสุธาสินี  อิสรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวดลธเอม ขัติธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานูรการ
 

นางสาวเจนจิรา  ถิ่นลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นางวิรัญญา  เผ่ากันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
นายศิริชัย  เฉพาะธรรม
พนักงานวิทยุ 
 

 
นายจักรพล  เทพวงค์
พนักงานวิทยุ 
 
 
นายพงศกร  ถูกอย่าง 
พนักงานดับเพลิง 

 
นายอภิชัย  ดวงรัตน์ 
พนักงานขับรถยนต์ 

 
 
นายวิศรุต  กันทะวัง 
คนงานทั่วไป 
 
 
 
นายธีรภัทร  ถูกนึก 
คนงานทั่วไป 

บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กา

 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครู
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครู
 
นางชรินรัตน์  ถิ่นลำปาง
ครู 
 
 
 
 
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ครู
 
 
 
 
 
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางดวงใจ จักปวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางสาวรัชนี  แก้วก๋า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 
 
 
 
 
นางสาวเบญจมาศ  กันทะเงิน 
ผู้ดูแลเด็ก