7.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

 

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

น.ส.ขวัญชีวี สุธรรมเม็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นายอาวุธ  หาญรับ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวคนึงนุช วโรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายนันทวัฒน์  หลวงคำ  
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิทยา   จองมล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายยุทธนา  รักมิตร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

น.ส.อรธัญดา สันกว๊าน
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย คำมี 
พนักงานขับรถยนต์
 
นางมาลี ปิงเมือง
คนงานทั่วไป
นายธนเดช ลำพูน
คนงานทั่วไป
นายนัฐพงษ์  กุ่มประสิทธิ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายณรงค์ศักดิ์ เวกสันเทียะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต ศรีสุวรรณ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
นายศวัส  รัตนฟูเชื้อ 
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


 
นางสาวสิริลักษณ์  เจริญ
คนงานทั่วไป
 
 
นายจิรกาล  วงศ์ขัติย์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายธนากร  บุญอุ้ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
นายนพดล  วังมูล
คนงานทั่วไป

 

นายดุสิต  ปิสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
นางสาวปัทมาภรณ์  ปวงงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
นางสาวนุจชรี  คำภิละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายปิยะพงษ์  ถิ่นลำปาง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายสงกรานต์  จองมล
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
นายปิยะวัฒน์  วังมูล
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 นายกิตติศักดิ์  จิตต์ปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา